Kallelse till årsstämma

Tid för stämma: 23 maj, kl. 18.00 (poströster ska lämnas i föreningens postfack på Skäpplandsgatan 13. Röster som inkommer därefter kommer ej att räknas.)
Plats: Ingen fysisk plats (enbart poströstning)

I rådande tider av coronaviruset har styrelsen valt att hålla årets föreningsstämma enbart genom poströstning. Genom en tillfällig lag, har bostadsrättsföreningar i år möjlighet att genomföra en sådan stämma med enbart poströstning. Det går till så, att du som medlem avseende samtliga punkter röstar genom att avge din röst på poströstningsforumlär som sedan lämnas till styrelsen senast ovanstående datum. Årsstämman anses hållas detta datum. För varje fråga, kryssar du i ja eller nej.
Notera att styrelsen har beslutat att arrangera en stämma enbart genom poströstning utan fysisk närvaro, vilket innebär att du måste poströsta för att kunna utöva dina medlemsrättigheter.

Dagordning
1. Val av stämmoordförande
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
6. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
7. Beslut om resultatdisposition
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
9. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisorer och revisorssuppleant
12. Val av valberedning
13. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
– Motion gällande fiber

Styrelsen i Brf Skäpplandsgatan 13-17