Ordningsregler för medlemmar

För vem gäller reglerna?

Trivselreglerna gäller dig som bostadsrättshavare men även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Vem kan jag fråga?

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Vårda föreningens tillgångar

 • Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakta SBC. Telefonnummer finner du även på anslagstavlan i trapphuset.

För att vi alla ska trivas i vår fastighet är det av största vikt att vi alla tillsammans drar vårt strå till stacken för att motverka nedskräpning. Kasta inte fimpar eller annat på marken eller från balkongen.

Trygghet och säkerhet

 • Kontrollera att porten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via portringklockan.
 • Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
 • Var försiktig med eld, släck alla ljus innan du somnar.
 • Din lägenhet bör vara utrustad med brandvarnare.
 • Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Om gemensamma kostnader

Kostnader för vatten, el och uppvärmning betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt. Hushåll därför med varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan.

Sänk termostaten på element i stället för att öppna fönstret. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.

Att ha bra reglerutrustning på värmeanläggning, täta vattenkranar och periodiserad tändning och släckning i trapphus vinner alla på.

Balkonger och uteplatser

Balkonger får inte användas för:

 • permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
 • skakning av mattor, sängkläder, med mera.
 • grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke. Man får dock bara grilla med el i sådana fall.
 • blomlådor får inte placeras utanför balkongräcket.

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn, annan utomhusantenn eller markis på balkongen eller fasaden.

Se till att balkongdörren är ordentligt stängd så undviker du att vatten tränger in i lägenheten vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

Mattpiskning

För piskning och vädring av mattor, sängkläder finns en gemensam plats på gården.

Undvik gnagare och andra skadedjur

Ni bör inte mata fåglar eller husdjur på gården eller i gemensamma utrymmen inom fastigheten. Detta riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Tvättstuga

Tvättstugan bokas på den digitala bokningstavlan utanför tvättstugan.

Det är inte tillåtet att ta någon annans tvättid om den som bokat är sen, oavsett om det handlar om en kvart eller mer än en timme.

Torkrum och torktumlare får du ha upp till en timme efter din bokade tvättid.

När du tvättat klart, rengör då luddfilter i torkrum och torktumlare. Sopa golven i tvättstuga samt torkrum. Torka av alla maskiner.

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar ska förvaras i cykelrum eller i cykelstället. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén eller i trapphusets olika våningsplan.

Mopeder får inte förvaras i källaren på grund av brandrisk.

Källare och vind

På vind och i källare får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare, liksom brandfarligt gods eller mat/råvaror.

Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på lekplatser. Plocka upp djurets spillning.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att du stör.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Kontakta styrelsen för ansökan.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som i detalj ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar mycket och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Bygga om i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid 8.00- 19.00 vardagar samt 11.00- 17.00 helger.

När du skall flytta

Den som köper din lägenhet måste bli godkänd av föreningen innan inflyttning kan ske. Det är därför viktigt att informera en eventuell köpare om vad som krävs för att få medlemskap (Stadgar). Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Rulla till toppen
BRF Skäpplandsgatan 13-17