Ordningsregler för hyresgäster

För vem gäller reglerna?

Trivselreglerna gäller dig som hyresgäst men även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller andra som befinner sig i din lägenhet. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Vem kan jag fråga?

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Vårda våra tillgångar

 • Tänk på att vara rädd om och väl vårda fastigheten. Kostnader för underhåll och reparationer betalas till syvende och sist av alla gemensamt, oavsett om man hyr eller har en bostadsrätt.
 • Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakta SBC. Telefonnummer finner du också på anslagstavlan i trapphuset.

För att vi alla ska trivas i vår fastighet är det av största vikt att vi alla tillsammans drar vårt strå till stacken för att motverka nedskräpning. Kasta inte fimpar eller annat på marken eller från balkongen.

Trygghet och säkerhet

 • Kontrollera att porten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via portringklockan.
 • Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
 • Var försiktig med eld, släck alla ljus innan du somnar.
 • Din lägenhet bör vara utrustad med brandvarnare.
 • Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Om gemensamma kostnader

Kostnader för vatten, el och uppvärmning betalas av alla boende gemensamt. Hushåll därför med varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan.

Sänk termostaten på element i stället för att öppna fönstret. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.

Att ha bra reglerutrustning på värmeanläggning, täta vattenkranar och periodiserad tändning och släckning i trapphus vinner alla på.

Balkonger och uteplatser

Balkonger får inte användas för:

 • permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
 • skakning av mattor, sängkläder, med mera.
 • grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke. Man får dock bara grilla med el i sådana fall.
 • blomlådor får inte placeras utanför balkongräcket.

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn, annan utomhusantenn eller markis på balkongen eller fasaden.

Se till att balkongdörren är ordentligt stängd så undviker du att vatten tränger in i lägenheten vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

Mattpiskning

För piskning och vädring av mattor, sängkläder finns en gemensam plats på gården.

Undvik gnagare och andra skadedjur

Ni bör inte mata fåglar eller husdjur på gården eller i gemensamma utrymmen inom fastigheten. Detta riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Tvättstuga

Tvättstugan bokas via hemsida med inloggningsuppgifter eller på bokningstavlan vid tvättstugan med hjälp av tagg.

Det är inte tillåtet att ta någon annans tvättid om den som bokat är sen, oavsett om det handlar om en kvart eller mer än en timme.

Torkrum och torktumlare får du ha upp till en timme efter din bokade tvättid.

När du tvättat klart, rengör då luddfilter i torkrum och torktumlare. Sopa golven i tvättstuga samt torkrum. Torka av alla maskiner.

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrum eller i cykelstället. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén eller i trapphusets olika våningsplan.

Källare och vind

På vind och i källare får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare, liksom brandfarligt gods eller mat/råvaror.

Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på lekplatser. Plocka upp djurets spillning.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att du stör.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Kontakta styrelsen för ansökan.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsföreningen ansvarar för att underhålla lägenheten. Vissa typer av underhåll ingår i din hyra, till exempel om vitvaror går sönder eller målning i vissa tidsintervall.

Andra typer av åtgärder kan du välja själv efter ett medgivande från styrelsen, och kostnaden för detta läggs då på din hyra.

För åtgärder i din lägenhet, kontakta HSB.

Bygga om i lägenheten

Du får inte göra förändringar i din lägenhet utan medgivande från styrelsen. Ska du måla om ett rum vill vi att du kontaktar HSB, men ska du till exempel borra, spika upp en tavla eller göra andra mindre justeringar krävs inget tillstånd.

Undvik att borra, flytta möbler och liknande på kvällar. Bullerstörande arbeten bör i första hand utföras under dagtid 8.00- 19.00 vardagar samt 11.00- 17.00 helger.

När du skall flytta

Vill du säga upp eller byta din lägenhet, ska du kontakta styrelsen.