Målning av trapphus

Nu när hissbytet är färdigt kommer vi att påbörja en uppfräschning av våra trapphus. Måndagen 9/1 kommer vi påbörja måleriarbeten av väggar, tak och handräcken. Arbetena beräknas vara klara i slutet av Februari.

Mvh,
Styrelsen

Överenskommelse med Räddningstjänsten

Under balkongrenoveringen, som pågår till och med juni i år, spärrar byggnadsställningen vägen för en del fordonstrafik fram till entréerna. Räddningstjänsten Storgöteborg har varit här och tittat och gett ok med hänsyn taget till att det är under en begränsad tid.

Föreningen har upplysts om situationen och anser att den begränsade framkomligheten, med hänsyn taget till att renoveringen är en tillfällig insats, är rimlig.
PSAB som utför renoveringen placerar en skylt vid passage av byggnadsställningen, som pekar på var fordon (ambulans, färdtjänst, taxi, etc) kan passera. Räddningstjänstens utryckningsfordon kommer inte att utnyttja denna passage, utan hittar andra vägar om behov uppstår.

Det är viktigt att alla boende följer våra gemensamma regler, som säger att brandvarnare ska finnas installerade. Läs också den broschyr om brandskydd som har delats ut – motsvarande information finns på vår webbplats och på msb.se

I övrigt följer arbetet den tidsplan som är uppsatt. Under vecka 12 och 13 pågår bilningsarbeten, och därefter kan andra och tystare arbeten, som gjutning, målning och montering inledas.

Information om balkongrenovering

Torsdagen den 22 januari hölls ett informationsmöte angående balkongrenoveringen.
Arbetet som kommer att utföras på era balkonger är framförallt en upprustning och förlängning av balkongplattorna med 50 cm. Ni kommer att få ett nytt räcke i aluminium och ett sk. opalglas, ett ljusgenomsläppligt, vitt glas. Vi kommer också attmåla om och snygga till träpanelen i anslutning till balkongen. I samband med renoveringen kommer ni som är medlemmar ges möjligheten att köpa till en inglasning.

Arbetsplats

Ert hus och den närmaste omgivningen kommer för en tid vara en arbetsplats för de hantverkare som utför renoveringsarbetena. Alla som är involverade i renoveringen kommer att bära en id-bricka och ta största möjliga hänsyn till er.

Tidplan

Om vädret tillåter reser vi ställningarna i början på februari. I mitten av februari börjar rivningen av balkongerna och från och med då kommer balkongerna vara avstängda. Rivningen är ett bullrigt och dammigt arbete, så var beredda på att det kommer att vara höga oljud under dagtid i ca 4 veckor. Målsättningen är att balkongerna ska vara klara till att semestern påbörjas i början av juli.

Att tänka på

Det är viktigt att era utemöbler, krukor, prydnadsföremål etc städas bort från balkongerna så snart som möjligt. Tidigare erfarenheter har visat att det också kan vara bra att plocka bort allt från fönsterbrädor och andra hyllor i närheten av balkongerna då rivningsarbetet kommer vibrera en hel del. En container kommer finnas tillgänglig mellan 30 januari till 2 februari om ni vill passa på att slänga något.
Har ni husdjur behöver ni tänka på hur de upplever den höga ljudnivån. Det bästa är om de har möjlighet att bo eller vara någon annanstans under dagen, alternativt vara i ett rum som inte vetter mot balkongen.

Tillval

Det finns möjligt för medlemmar att köpa till en inglasning till balkongen, detta bekostas i dessa fall av respektive lägenhetsinnehavare. Ni kommer också kunna välja till solskydd, matta och eluttag. Kostnaden varierar beroende på balkongens storlek.
Mer specifik information om tillvalen kommer i en separat information.

Håll koll på informationen som delas ut!

Information angående ombyggnationen kommer i fortsättningen komma från PSAB och den kommer sättas upp i trapphusen och på hemsidan. Viktig information kommer också att lämnas i era brevlådor.

Som vi tidigare nämnt är det Sven-Olof Adolfsson från PSAB som kommer vara platschef för projektet. Honom når ni på telefon 076-891 79 75. Om ni har några ytterligare frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Angelica Starke på telefon 010-209 64 18 alternativt via epost angelica.starke@rotpartner.se.

Informationsblad inför renovering

Balkongerna renoveras och förlängs

På extrastämman, den 31 augusti, röstade medlemmarna enhälligt för att förlänga husets balkonger och montera brandskydd på dem. Det beslutades också att de utan balkong skulle få renovering invändigt, motsvarande den andel av kostnaden för balkongförlängning och brandväggar som de är med och bekostar via sitt andelstal. Samtliga medlemmar som inte röstade på stämman har gett sitt medgivande efter mötet. Därmed slipper vi ta frågan till hyresnämnden.
Sedan tidigare har styrelsen beslutat att balkongerna ska renoveras, eftersom de är i dåligt skick. Detta enligt de besiktningar som gjorts, och enligt vårt planerade underhåll. Kontrakt har skrivits med PSAB, som är erfarna entreprenörer.
Stadsbyggnadskontoret arbetar fortfarande med bygglovet, men måste inhämta synpunkter från grannhusen. Samtidigt säger de också att ansökan ser bra ut. Signalerna är positiva. Att påbörja arbetet i år är uteslutet på grund av bygglovsprocessen, mera rimligt är att arbetet  startar i februari eller mars.
Det innebär att vi kan i lugn och ro kan återkomma med en beskrivning av när arbetet sätter igång, var i huset de börjar, vilka frivilliga tillval som kommer att finnas, hur inglasningarna kommer att se ut, och så vidare. Det blir alltså ett informationsmöte till i vinter.

Aktuellt om balkongrenovering

För att få in priser på renovering av balkongerna ska ett förfrågningsunderlag snart skickas ut. När olika priser och lösningsförslag presenterats (under försommaren), kommer styrelsen att återkomma om hur den fortsatta processen kommer att se ut.

Inriktningen just nu är att behålla och renovera balkongplattan och fasader, men riva fronten och ersätta den med en front av till exempel vitt opalglas. Betongfronten som vi har nu är känslig för korrosion, och ett material som glas är lättare att underhålla.
Vi undersöker också möjligheten till inglasning som tillval för de boende.
Det är viktigt att poängtera att detta är den inriktning vi ser nu.
Beslutet som ska tas tar hänsyn till ekonomi, livlängd och medlemmarnas önskemål, men också möjligheten att göra renoveringen så att det passar in med övriga projekt.

Tydligare regler vid renovering!

Vattenskador är vanliga och kostsamma, både för lägenhetsinnehavare och för bostadsrättsföreningar. Därför har vi tagit fram tydligare regler för vad som gäller vid renovering av kök och badrum.

Det finns ytterligare en aspekt, och det är att den relining som gjorts i huset har en garanti kopplad till sig. Om arbetet med avlopp och golvbrunnar inte görs med en försegling, som reliningsföretaget ska göra, riskeras garantin. Kostnaden för förseglingen har vi bestämt att föreningen tar. Vid renovering av kök och badrum krävs i regel ett skriftligt tillstånd från styrelsen.

Läs mer om vad som gäller vid olika typer av renovering i din pärm (kompletterande blad delas ut i veckan), eller här på webbplatsen under avsnittet om renovering. Där finns tips om hur du hittar certifierade hantverkare, den blankett du ska fylla i innan du påbörjar arbetet, med mera.

Det är den som beställer arbetet som är ansvarig gentemot föreningen vid ett arbete som skadar fastigheten.

Besiktningar klara, underhållsplan färdigställs

Under hösten har balkonger, hissar, el, tak och tvättstuga besiktigats. Besiktningarna har inte visat något alarmerande, tvärtom.

När det gäller balkongerna, som föreningen har avsatt pengar för att renovera, visar undersökningen att balkongerna är i bättre skick än väntat. Provborrningar på de mest utsatta balkongerna samt kemiska analyser har gjorts av konsulter på WSP. Betongen har en god förmåga att hålla korrosionen borta, och därmed behöver sannolikt inga balkonger rivas, även om flera måste repareras och samtliga målas. Kostnader och åtgärder arbetas fram löpande och läggs in i underhållsplanen.

Vidare har tvättstugan undersökts, fått bättre ventilation och godkänts, taket har kontrollerats och får mindre reparationer, elen har besiktigats och det görs mindre ändringar i elinstallationerna främst i källaren. Slutligen har hissarna kontrollerats och godkänts.

I alla dessa undersökningar har styrelsen fått en bättre bild av när saker på kort och lång sikt måste justeras och eventuellt ersättas och detta läggs in i underhållsplanen som nu tas fram.