Balkongerna renoveras och förlängs

På extrastämman, den 31 augusti, röstade medlemmarna enhälligt för att förlänga husets balkonger och montera brandskydd på dem. Det beslutades också att de utan balkong skulle få renovering invändigt, motsvarande den andel av kostnaden för balkongförlängning och brandväggar som de är med och bekostar via sitt andelstal. Samtliga medlemmar som inte röstade på stämman har gett sitt medgivande efter mötet. Därmed slipper vi ta frågan till hyresnämnden.
Sedan tidigare har styrelsen beslutat att balkongerna ska renoveras, eftersom de är i dåligt skick. Detta enligt de besiktningar som gjorts, och enligt vårt planerade underhåll. Kontrakt har skrivits med PSAB, som är erfarna entreprenörer.
Stadsbyggnadskontoret arbetar fortfarande med bygglovet, men måste inhämta synpunkter från grannhusen. Samtidigt säger de också att ansökan ser bra ut. Signalerna är positiva. Att påbörja arbetet i år är uteslutet på grund av bygglovsprocessen, mera rimligt är att arbetet  startar i februari eller mars.
Det innebär att vi kan i lugn och ro kan återkomma med en beskrivning av när arbetet sätter igång, var i huset de börjar, vilka frivilliga tillval som kommer att finnas, hur inglasningarna kommer att se ut, och så vidare. Det blir alltså ett informationsmöte till i vinter.

Besiktningar klara, underhållsplan färdigställs

Under hösten har balkonger, hissar, el, tak och tvättstuga besiktigats. Besiktningarna har inte visat något alarmerande, tvärtom.

När det gäller balkongerna, som föreningen har avsatt pengar för att renovera, visar undersökningen att balkongerna är i bättre skick än väntat. Provborrningar på de mest utsatta balkongerna samt kemiska analyser har gjorts av konsulter på WSP. Betongen har en god förmåga att hålla korrosionen borta, och därmed behöver sannolikt inga balkonger rivas, även om flera måste repareras och samtliga målas. Kostnader och åtgärder arbetas fram löpande och läggs in i underhållsplanen.

Vidare har tvättstugan undersökts, fått bättre ventilation och godkänts, taket har kontrollerats och får mindre reparationer, elen har besiktigats och det görs mindre ändringar i elinstallationerna främst i källaren. Slutligen har hissarna kontrollerats och godkänts.

I alla dessa undersökningar har styrelsen fått en bättre bild av när saker på kort och lång sikt måste justeras och eventuellt ersättas och detta läggs in i underhållsplanen som nu tas fram.

Besiktningar, underhållsplan och takåtgärder

Under hösten genomförs besiktningar av fastighetens el, balkonger och tak. Resultaten läggs in i den underhållsplan som tas fram under slutet av 2013.

Åtgärder på taket

En besiktning av taket genomfördes under september med anledning av de läckor som har upptäckts vid vissa av säkerhetsfästena som sitter på taket. Under hösten kommer läckorna att tätas och takfönstren att repareras. Besiktningen har inte visat några alarmerande resultat.