Överenskommelse med Räddningstjänsten

Under balkongrenoveringen, som pågår till och med juni i år, spärrar byggnadsställningen vägen för en del fordonstrafik fram till entréerna. Räddningstjänsten Storgöteborg har varit här och tittat och gett ok med hänsyn taget till att det är under en begränsad tid.

Föreningen har upplysts om situationen och anser att den begränsade framkomligheten, med hänsyn taget till att renoveringen är en tillfällig insats, är rimlig.
PSAB som utför renoveringen placerar en skylt vid passage av byggnadsställningen, som pekar på var fordon (ambulans, färdtjänst, taxi, etc) kan passera. Räddningstjänstens utryckningsfordon kommer inte att utnyttja denna passage, utan hittar andra vägar om behov uppstår.

Det är viktigt att alla boende följer våra gemensamma regler, som säger att brandvarnare ska finnas installerade. Läs också den broschyr om brandskydd som har delats ut – motsvarande information finns på vår webbplats och på msb.se

I övrigt följer arbetet den tidsplan som är uppsatt. Under vecka 12 och 13 pågår bilningsarbeten, och därefter kan andra och tystare arbeten, som gjutning, målning och montering inledas.