Besiktningar klara, underhållsplan färdigställs

Under hösten har balkonger, hissar, el, tak och tvättstuga besiktigats. Besiktningarna har inte visat något alarmerande, tvärtom.

När det gäller balkongerna, som föreningen har avsatt pengar för att renovera, visar undersökningen att balkongerna är i bättre skick än väntat. Provborrningar på de mest utsatta balkongerna samt kemiska analyser har gjorts av konsulter på WSP. Betongen har en god förmåga att hålla korrosionen borta, och därmed behöver sannolikt inga balkonger rivas, även om flera måste repareras och samtliga målas. Kostnader och åtgärder arbetas fram löpande och läggs in i underhållsplanen.

Vidare har tvättstugan undersökts, fått bättre ventilation och godkänts, taket har kontrollerats och får mindre reparationer, elen har besiktigats och det görs mindre ändringar i elinstallationerna främst i källaren. Slutligen har hissarna kontrollerats och godkänts.

I alla dessa undersökningar har styrelsen fått en bättre bild av när saker på kort och lång sikt måste justeras och eventuellt ersättas och detta läggs in i underhållsplanen som nu tas fram.

Uppdatering: Trädgårdsfix

Flera av trädgårdens tidigare vildvuxna buskar och träd har beskurits och tre av körsbärsträden har tagits ned. Resultatet är en ljusare, tryggare och öppnare trädgård, och snart kommer de beskurna buskarna att ta sig och växa vackrare och blomma bättre.
Körsbärsträden som togs bort sprängde hål i asfalten, växte för högt och för nära fastigheten. Nu när några av dem är borta kan syrénerna växa bättre, utomhusbelysningen skyms inte och vi får plats att till exempel sätta något mindre träd som blommar en längre period istället. Arbetet är utfört av HSB:s trädgårdsmästare, och vi fortsätter att ta hand om trädgården under våren.

Inget bisfenol A i dricksvattnet

Med jämna mellanrum skriver media om bisfenol A i dricksvatten, ett hormonstörande ämne som man ibland har hittat spår av i dricksvatten efter senare års relining av vattenledningar.

Eftersom det har skrivits om just detta i medierna de senaste dagarna, vill vi passa på att
poängtera att vårt vatten inte innehåller detta ämne. Den relining som utfördes 2009 gjordes på avloppsstammarna, inte på vattenledningarna. Du kan alltså lugnt njuta av årstidens iskalla vatten från kranarna!

Beskärning av buskar påbörjad

På husets ena gavel har beskärning av buskar påbörjats. De är hårt nedklippta just nu, men kommer att ta sig även om det ser lite brutalt ut. Skott har lämnats kvar som kommer att ge ny växtlighet, och arbetet är utfört av HSB:s trädgårdsmästare.

Varför beskära?

Under lång tid har buskar fått växa sig så stora att de hotat närliggande växtlighet, men också riskerat att ”ta kål på” sig själva. De har också bidragit till ett vildvuxet intryck och påverkat känslan av trygghet.
Arbetet med trädgården är bara i sin linda, och fokus ligger nu på att ta hand om de buskar och träd som stuckit iväg i tillväxt.
Under slutet av oktober fattar styrelsen beslut om hur de fem körsbärsträd som står vid nummer 13 ska hanteras. Några måste beskäras, men det kan också bli aktuellt att ta ner några av dem då de konkurrerar ut varandra och syrénerna, skymmer beslysningen och spränger upp asfalten med sina rötter.

Besiktningar, underhållsplan och takåtgärder

Under hösten genomförs besiktningar av fastighetens el, balkonger och tak. Resultaten läggs in i den underhållsplan som tas fram under slutet av 2013.

Åtgärder på taket

En besiktning av taket genomfördes under september med anledning av de läckor som har upptäckts vid vissa av säkerhetsfästena som sitter på taket. Under hösten kommer läckorna att tätas och takfönstren att repareras. Besiktningen har inte visat några alarmerande resultat.

Resultat av dialog om gård och trivsel

löv

I september hade arbetsgruppen för gård och trivsel möte med de boende. Flest önskemål handlade om bättre porttelefoner och belysning, ommålning i gemensamma utrymmen och säkerhetsdörrar.

När det gällde gården kom många synpunkter om att minska ner eller ta bort buskage, ta bort döda träd, plantera nytt och ordna en gran utomhus till julen. Arbetsgruppen kommer att arbeta vidare med förslagen och föreslå om och när de ska tas med i underhållsplanen som styrelsen arbetar fram under hösten/vintern.

En första åtgärd kan dock bli att under hösten ta ner några av de fem körsbärsträd som idag står direkt invid fasaden, och som nu döljer belysningen och konkurrerar ut syrenerna. Styrelsen utreder frågan och fattar ett beslut i oktober.