Du Behövs!

Att föreningen fungerar så bra som den gör beror uteslutande på att det finns boende i huset som vill engagera sig på olika sätt: i styrelsearbetet, eller genom att hjälpa till inom andra områden. Det innebär att du behövs!

Samtidigt kan det vara svårt att hjälpa till, om det inte beskrivs hur man kan hjälpa till. Så, här kommer beskrivningen:

Styrelsen behöver dig! Några i styrelsen ska sluta eller flytta. Det är inte så att det bara vore trevligt med nya personer i styrelsen – det är helt nödvändigt för föreningens framtid, och alla måste fundera över om och när man kan bidra i detta arbete.
Särskilt mycket behöver vi personer som kan lite om teknik, ekonomi eller administration. Eller någon som kan lite om styrelsearbete. Viktigast är nog att du vill ta tag i saker och tar initiativ.
Du får ett arvode, en merit och bidrar till att öka trivseln och fastighetens värde.
Kontakta Valberedningen på valberedning@brfskapplandsgatan.se, eller lägg en lapp i föreningens postfack på nr 13.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen och valberedningen

Brandskydd / Utrymningsvägar

Trapphus samt vinds- och källargångar är utrymningsvägar och ska hållas fria från saker. Barnvagnar ska förvaras i barnvagnsrum eller i lägenhet. 

 • Inget brandfarligt material får förvaras i trapphusen.
 • Fönster i trapphus ska hållas fria från blommor och andra prydnader som inte godkänts av styrelsen.
 • Saker stående i vinds- och källargångar kommer tas bort av fastighetsskötaren.
 • Tidningar ska inte läggas ovanpå postfacken.
 • Mopeder får inte förvaras i källaren.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen BRF Skäpplandsgatan 13 -17

Kallelse till årsstämma

Tid för stämma: 23 maj, kl. 18.00 (poströster ska lämnas i föreningens postfack på Skäpplandsgatan 13. Röster som inkommer därefter kommer ej att räknas.)
Plats: Ingen fysisk plats (enbart poströstning)

I rådande tider av coronaviruset har styrelsen valt att hålla årets föreningsstämma enbart genom poströstning. Genom en tillfällig lag, har bostadsrättsföreningar i år möjlighet att genomföra en sådan stämma med enbart poströstning. Det går till så, att du som medlem avseende samtliga punkter röstar genom att avge din röst på poströstningsforumlär som sedan lämnas till styrelsen senast ovanstående datum. Årsstämman anses hållas detta datum. För varje fråga, kryssar du i ja eller nej.
Notera att styrelsen har beslutat att arrangera en stämma enbart genom poströstning utan fysisk närvaro, vilket innebär att du måste poströsta för att kunna utöva dina medlemsrättigheter.

Dagordning
1. Val av stämmoordförande
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
6. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
7. Beslut om resultatdisposition
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
9. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisorer och revisorssuppleant
12. Val av valberedning
13. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
– Motion gällande fiber

Styrelsen i Brf Skäpplandsgatan 13-17

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 för Brf Skäpplandsgatan 13‐17 kommer ske genom poströstning, detta pga situationen och restriktionerna i samhället.

Sista datum för motioner 2021-04-01.

Motioner kan lämnas till föreningens postbox i uppgång 13 eller till info@brfskapplandsgatan.se.

SBC kommer hjälpa oss med stämman, de kommer skicka ut poströsningsformulär till alla medlemmar i föreningen.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen BRF Skäpplandsgatan 13- 17

OVK

– Obligatorisk ventilationskontroll

Efter den utförda kontrollen kom det upp vissa saker som måste åtgärdas för en godkänd OVK.

-Injustering av luftflödet måste ske i samtliga av dom gamla lägenheter.

-Rengöring av luftkanal. Vissa lägenheter.

-Byte av frånluftsdon/tilluftspjäll. Vissa lägenheter.

Injusteringen berör alla lägenheter, de andra åtgärderna kommer entreprenören informera berörda lägenheter om.

Planerade datum för injustering 22-24 Mars 2021.

Planerade datum för rengöring och byte av don 8-12 Mars 2021.

Entreprenören kommer med mer information närmare.

Marklägenheterna är godkända då dom har egna luftsystem.

OVK

– Obligatorisk ventilationskontroll

Den 29-30 september kommer det utföras kontroll av vår ventilation, det är ett lagkrav och måste genomföras med 6-års intervaller för flerbostadshus. Vilket betyder att entreprenören kommer behöva fri tillgång till lägenheterna.

En representant från styrelsen kommer vara med entreprenören.

Vill du läsa mer om OVK kan du göra det här : Boverket-OVK

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Skydda dina grannar mot brand!

 

 • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
 • Ställ inget brännbart i trapphuset. Det ska hållas rent från sådant som kan börja brinna (till exempel tidningar, emballage, leksaker och barnvagnar) men också från sådant som kan blockera vid utrymning eller när räddningspersonal ska ta sig fram med till exempel en bår.
 • Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras på vindar eller i källare.
 • Håll vind och källare låsta. Det minskar risken för anlagda bränder.
 • Stäng in branden. Brinner det i din lägenhet, ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte eld och rök lika fort.
 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Larma 112! De hjälper dig.

 

Läs mer om brandskydd för flerbostadshus : Brandskydd

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Bokningstavla tvättstuga

Nu har vi fått den nya elektroniska bokningstavlan för tvättstugan installerad. Vi hoppas att alla kommer tycka det är ett bättre system än det gamla.

Vi kommer kunna lägga till fler funktioner t.ex. bokning av övernattningsrummet eller bokning via app.

Självklart blir det en inkörningsperiod för oss alla och det får vi ha överseende med.

Här kan du läsa instruktionerna för bokningstavlan: Bokningstavla instruktioner

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Tak- och fasadprojektet

Arbetet med fräsning och byte av skadade stenar rullar på.

Nu har totalentreprenören i samråd med underentreprenör gjort en utvärdering av plåtarna på taket. Plåtarna är i väldigt dåligt skick där det har lappats och lagats i omgångar, vilket har orsakat fuktskador i takfoten.

Styrelsen har i samråd med totalentreprenören beslutat att byta plåtarna och laga taket.

Som ni säkert redan sett har de byggt ställning på södra gaveln, detta är för att kunna komma åt plåtarna, arbetet ska inte dra över planerat slutdatum, en reviderad tidsplan kommer läggas upp inom kort.

 

//Styrelsen

Kallelse årsstämma, nytt datum!

Vi har hittat ett nytt datum för årsstämman och hoppas att så många som möjligt kan komma. Även nytt datum för motioner.

Tid: Tisdagen den 9 Juni 2020 kl 18:00 – 20:00.

Plats: Frölundaborg.

Motioner: Sista datum för motioner är den 9 Maj 2020. Skickas till föreningens e-postadress eller lämnas i föreningens postfack i uppgång 13.

Ta hand om er!

 

//Styrelsen