Viss andrahandsuthyrning är otillåten

Tjänster som Airnbnb, som underlättar vid korttidsuthyrning, är allt vanligare. Styrelsen vill med tanke på detta informera om att andrahandsuthyrning utan styrelsens medgivande utgör ett brott mot föreningens stadgar. Om lägenheten används för uthyrning som liknar näringsverksamhet eller i övrigt otillåten uthyrning, anses detta som grund för förverkande av lägenheten.

Amorteringar gjorda

Föreningen har under hösten amorterat 14,5 miljoner av föreningens lån. Föreningens lån utgörs av lån både för köp av fastigheten, och för konvertering av lokalyta till bostäder. Amorteringen har inte betalat av bara hela lånet för lokalkonverteringen, utan även delar av det ursprungliga lånet.

Detta innebär sänkta räntekostnader, och vi har tidigare i år sänkt medlemmarnas avgifter, med tanke på detta. Det innebär också att föreningen fått amorteringsfrihet under några år vilket ger ett större ekonomiskt överskott. Inte minst ger det också bättre ekonomiska nyckeltal.

Nya lägenhetsdörrar beställda, montering i maj

S43medflerpunktslas

Exempel på säkerhetsdörr av den typen vi beställt, men färg/nyans kan skilja sig åt något. Dörren har tre låspunkter: uppe, nere och i mitten – utöver eventuellt överlås.

Föreningens medlemmar bestämde vid den senaste årsstämman att byta ut alla lägenhetsytterdörrar. Bytet innebär inte någon höjning av avgiften.

Bytet är inte valfritt för de boende, utan en obligatorisk underhållsåtgärd för att huset ska klara gällande brandsskyddsregler.

De nya säkerhetsdörrarna, av märket Daloc, ger ett mycket bättre skydd mot inbrott, brand, samt ljud och dofter från trapphuset. De liknar de befintliga dörrarna i färgvalet.

  • Dörrarna är säkerhetsklassade och brandskyddsklassade.
  • De är försedda med tittöga av vidvinkeltyp och ringklocka.
  • Brevinkast saknas, och ersätts av fastighetsboxar i entréerna.
  • Utanför varje dörr monteras en tidningshållare.
  • Låscylindern från ditt befintliga huvudlås sätts i den nya dörren, så du behåller dina nycklar – men den nya dörren har tre punkter där den låser mot dörrkarmen, jämfört med en punkt idag (oräknat eventuellt överlås).

Läs mer om dörrtypen här

Alla medlemmar har fått en beställningsblankett för dörrar och eventuella tillval. Den är obligatorisk att fylla i och lämna in enligt anvisning, senast den 20 mars. Inget går att beställa, lägga till eller ändra efter detta datum.

Den ska lämnas in av alla oavsett om man önskar tillval eller ej, eftersom vi vill veta att du har gjort ett aktivt val. Skulle du trots allt inte göra ett aktivt val, så får du den standarddörr som styrelsen har beställt.

Tillvalsblankett

Eventuell innerdörr tas bort

Om du idag har en innerdörr tillsammans med din ytterdörr, kommer innerdörren att tas bort. Det kan dock synas var gångjärnen har suttit, eftersom fogmassans nyans kan skilja sig något från dörrfodrets. Det rör sig om en liten yta, och är något som respektive lägenhetsinnehavare själv får hantera, om denne anser att det behövs.

 

Dörrbytet planeras att starta v. 18, i början av maj, och beräknas ta 2-3 veckor

Entreprenören, är Secor AB, som ägs av Daloc AB, som levererar dörrarna.

Ungefär fem-sex arbetsdagar innan Secor besöker din lägenhet kommer ni att få information direkt i brevlådan om vilken tid de kommer.

Montörerna kommer att arbeta måndag – fredag från ca kl 07.00 till ca kl 18.00, som längst. De kommer inte att utföra bullriga arbeten före kl 07.00 eller efter 17.00. Dörrbytet beräknas ta ca 2–4 timmar per lägenhet. Montörerna kommer att grovstäda efter sig, medan hyresgästen finstädar.

  • Innan dörren monteras ska alla kläder och liknande plockas bort inom ett område av cirka 1,5 m från lägenhetsdörren.
  • När arbetena utförs måste lägenheterna vara tillgängliga, antingen via någon som är hemma, eller att nyckel lämnas till Tomas Zeljko, Skäpplandsgatan nr 13, i ett tydligt namnat kuvert. Alltså ingen frånvaro med låst extralås under denna tidpunkt!

 

Kontaktpersoner:

Tomas Zeljko 0735-355545, föreningens representant, eller Micael Avenstam ifrån Secor 0725-623030

Glöm inte att kontakta ditt försäkringsbolag för eventuell premiesänkning.

Föreningens medlemmar har beslutat att bygga lägenheter i lokalen

Under extrastämman den 24 juni, beslutade föreningens medlemmar enhälligt att bygga bostadsrättslägenheter i bottenplanets lokaler. 42 medlemmar/medlemslägenheter deltog med sin röst under mötet.

Medlemmarna beslutade också, med en klar majoritet, att bygga en övernattningslägenhet, ett styrelserum samt en extra lägenhet i bottenplanets norra gavel. Det alternativa förslaget, som fick åtta röster, var att bygga en föreningslokal istället för en extra lägenhet.

Föreningen söker nu en ändring av vårt beviljade bygglov för att justera ritningarna så att lokalen kan inrymma ytterligare en lägenhet. Beviljandet beräknas gå snabbt, men medlemmarna gav under extrastämman styrelsen mandat att besluta om att genomföra byggnation enligt tidigare beviljat bygglov (med föreningslokal), om styrelsen bedömer att arbetet med med lokalprojekteringen kan dra ut på tiden eller helt stanna av, med anledning av att ritningarna justerats.

Kvällens tredje och sista beslut om förädling av vår fastighet, rörde lägenhetsdörrarna, och medlemmarna beslutade att ytterdörrarna ska bytas i hela i huset, finansierat av föreningen,när styrelsen bedömer att kassaflöde och ekonomi tillåter (med avseende på projekteringen av de nya lägenheterna).

Protokoll extra stämma 2015.

Det var verkligen roligt att se så många på plats, för att bestämma i denna viktiga fråga! 

Styrelsen kommer nu att skriva avtal med en byggare och efter sommaren påbörjas arbetet. Den totala byggtiden beräknas då till omkring sju månader. Så fort dessa detaljer blir klara, återkommer vi med mer information.

Underlaget till stämman och besluten finns här.

Extrastämma och informationsmöte om lokalombyggnad – 17 juni/24 juni

Vi som bostadsrättsförening står inför ett av de viktigaste och största besluten vi har att fatta. Därför är det viktigt att du som medlem deltar med din röst på mötet.

I tjugo år har 642 kvadratmeter stått oanvända i vårt hus. Efter att vi som förening köpte huset, har medlemmarna och styrelsen diskuterat vad vi vill göra med ytan och landat i ett förslag med lägenheter och eventuellt andra funktioner. Detta har vi fått bygglov för och det har vi nu också fått in anbud på. Men – Inget formellt beslut är fattat av medlemmarna och föreningen ännu. Det är det beslutet som ska till nu. Beslutet avgör ifall vi bygger eller inte.

Tanken är att lägenheterna ska förstärka vår förenings ekonomi: på kort sikt genom försäljning, på lång sikt genom att vi blir fler som betalar månadsavgift för löpande kostnader och fler som delar på föreningens lån. Vi kan samtidigt passa på att göra en del nödvändiga underhållsåtgärder.

På informationsmötet (den 17 juni) kommer styrelsen och Rotpartner att beskriva projektet samt de förslag som kommer att tas upp för beslut på extrastämman (den 24 juni). Förslagens ekonomiska kalkyler och prognoser kommer också beskrivas.

Det är ytterst viktigt att du som medlem meddelar din åsikt, antingen genom att delta på stämman, eller genom att ordna ett ombud genom fullmakt.

Kallelse till informationsmötet och till stämman kommer skickas ut i början av nästa vecka, troligen måndag den 15 juni. Då delas också information om projektet ut, samt blankett för fullmakt och de regler som gäller för fullmakten.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Informationsmöte: 17 juni, kl 18.30. Lokalen, husets baksida ingång från garaget.

Extrastämma: 24 juni, kl 18.30. Axel Dahlströms torg, biblioteket, A-salen.

Överenskommelse med Räddningstjänsten

Under balkongrenoveringen, som pågår till och med juni i år, spärrar byggnadsställningen vägen för en del fordonstrafik fram till entréerna. Räddningstjänsten Storgöteborg har varit här och tittat och gett ok med hänsyn taget till att det är under en begränsad tid.

Föreningen har upplysts om situationen och anser att den begränsade framkomligheten, med hänsyn taget till att renoveringen är en tillfällig insats, är rimlig.
PSAB som utför renoveringen placerar en skylt vid passage av byggnadsställningen, som pekar på var fordon (ambulans, färdtjänst, taxi, etc) kan passera. Räddningstjänstens utryckningsfordon kommer inte att utnyttja denna passage, utan hittar andra vägar om behov uppstår.

Det är viktigt att alla boende följer våra gemensamma regler, som säger att brandvarnare ska finnas installerade. Läs också den broschyr om brandskydd som har delats ut – motsvarande information finns på vår webbplats och på msb.se

I övrigt följer arbetet den tidsplan som är uppsatt. Under vecka 12 och 13 pågår bilningsarbeten, och därefter kan andra och tystare arbeten, som gjutning, målning och montering inledas.

Information om balkongrenovering

Torsdagen den 22 januari hölls ett informationsmöte angående balkongrenoveringen.
Arbetet som kommer att utföras på era balkonger är framförallt en upprustning och förlängning av balkongplattorna med 50 cm. Ni kommer att få ett nytt räcke i aluminium och ett sk. opalglas, ett ljusgenomsläppligt, vitt glas. Vi kommer också attmåla om och snygga till träpanelen i anslutning till balkongen. I samband med renoveringen kommer ni som är medlemmar ges möjligheten att köpa till en inglasning.

Arbetsplats

Ert hus och den närmaste omgivningen kommer för en tid vara en arbetsplats för de hantverkare som utför renoveringsarbetena. Alla som är involverade i renoveringen kommer att bära en id-bricka och ta största möjliga hänsyn till er.

Tidplan

Om vädret tillåter reser vi ställningarna i början på februari. I mitten av februari börjar rivningen av balkongerna och från och med då kommer balkongerna vara avstängda. Rivningen är ett bullrigt och dammigt arbete, så var beredda på att det kommer att vara höga oljud under dagtid i ca 4 veckor. Målsättningen är att balkongerna ska vara klara till att semestern påbörjas i början av juli.

Att tänka på

Det är viktigt att era utemöbler, krukor, prydnadsföremål etc städas bort från balkongerna så snart som möjligt. Tidigare erfarenheter har visat att det också kan vara bra att plocka bort allt från fönsterbrädor och andra hyllor i närheten av balkongerna då rivningsarbetet kommer vibrera en hel del. En container kommer finnas tillgänglig mellan 30 januari till 2 februari om ni vill passa på att slänga något.
Har ni husdjur behöver ni tänka på hur de upplever den höga ljudnivån. Det bästa är om de har möjlighet att bo eller vara någon annanstans under dagen, alternativt vara i ett rum som inte vetter mot balkongen.

Tillval

Det finns möjligt för medlemmar att köpa till en inglasning till balkongen, detta bekostas i dessa fall av respektive lägenhetsinnehavare. Ni kommer också kunna välja till solskydd, matta och eluttag. Kostnaden varierar beroende på balkongens storlek.
Mer specifik information om tillvalen kommer i en separat information.

Håll koll på informationen som delas ut!

Information angående ombyggnationen kommer i fortsättningen komma från PSAB och den kommer sättas upp i trapphusen och på hemsidan. Viktig information kommer också att lämnas i era brevlådor.

Som vi tidigare nämnt är det Sven-Olof Adolfsson från PSAB som kommer vara platschef för projektet. Honom når ni på telefon 076-891 79 75. Om ni har några ytterligare frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Angelica Starke på telefon 010-209 64 18 alternativt via epost angelica.starke@rotpartner.se.

Informationsblad inför renovering

Familjebostäder vill bygga vindslägenheter

Familjebostäder, som äger huset närmast oss (i sydväst), vill bygga taklägenheter. De bygger om vindarna till lägenheter, och har för detta sökt bygglov.

Förändringen innebär att delar av huset blir högre än idag, vilket kan ge mer skugga och ökad insyn för vissa. För en del kan ökad skugga vara önskvärt, för andra ett problem.

Kommunen har därför gett alla grannar möjlighet att yttra sig, och om du som boende har synpunkter eller frågor ska du kontakta stadsbyggnadskontoret.

Information om detta finns även i våra trapphus sedan ett par veckor. Stadsbyggnadskontorets beslut kan sedan också överklagas, om man inte är nöjd med beslutet.

Bygglovsansökan med kontaktuppgifter och skisser

Nytt om lokalprojektet

Föreningen har en tom lokal i bottenplan på drygt 600 kvm. Under 2014 har styrelsen undersökt hur den bäst kan utvecklas och bjudit in till möten med medlemmarna för att visa skisser, presentera kalkyler för ekonomin och diskutera ambitioner och önskemål. Utifrån dessa diskussioner och skisser har föreningen fått bygglov för sju lägenheter, gemensamhetsutrymmen och en övernattningslägenhet i lokalen.

Styrelsen har arbetat och arbetar för att förbereda ett förslag till medlemmarna inför färdigställande. För tillfället undersöks husets förutsättningar i detalj, så att det är möjligt att ta in priser för att utföra arbetet. Utifrån de anbud som sedan kommer in från mäklare och byggentreprenörer, får medlemmarna i föreningen sedan ta ställning till förslaget under en föreningsstämma under våren. Strax därefter kan färdigställandet starta.
Till förslaget kan det också kopplas på åtgärder som är angränsande, till exempel nya porttelefoner och säkerhetsdörrar till medlemmarna.

Skisser som legat till grund för diskussioner och bygglov hittar du här